KBT och Hälsovård

kbt ystad

KROPP OCH SJÄL MÅSTE INTERAGERA I VARJE ÖGONBLICK FÖR ATT GE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT VI MÄNNISKOR SKA FUNGERA PÅ ETT OPTIMALT ELLER ÅTMINSTONE GODTAGBART SÄTT

Jag erbjuder KBT- terapi ,MINDFULNESS  och smärtrehabilitering i Ystad med möjlighet att komma till annan ort. Jag har min mottagning i Ystad på St.Gertrudsgatan 9.

Jag är angelägen om  individuell hänsyn. Att se betydelsen av mental och fysisk hälsas interaktion. Bokning vardag/helg el. kväll

Kostnad för ett besök är 1000:- Vi träffas 1 tim o material erhålles Hembesök en möjlighet om behov

Tar ej emot remiss o kan inte använda frikort

KBT, som står för kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod med bakgrund inom kognitiv terapi och beteendeterapi. KBT hjälper dig att förstå och hantera dina känslor och reaktioner och lär dig nya sätt att tänka vilket innebär att du kan förändra dina beteendemönster och hur du uppfattar dig själv och din omgivning. Detta leder till ökad självmedvetenhet, kontroll och möjlighet att hantera dina svårigheter.

KBT ges oftast som en korttidsterapi.Först gången ställer jag frågor till dig för att vi tillsammans ska kunna bestämma upplägg för behandlingen och vilka mål och förändringar vi ska arbeta mot med hjälp av olika KBT tekniker. KBT bygger på ett aktivt deltagande. Vi kommer att arbeta med dina tankar, känslor och beteenden i olika situationer och mellan träffarna kommer du att få hemuppgifter att göra. Det kan handla om avslappningsövningar, läsa vissa texter, praktiska övningar.  Det är också vanligt att man använder sig av olika slags skattningsformulär för att kunna kontrollera hur KBT behandlingen fortgår.

Mindfulnessbaserad KBT är förebyggande för eventuella återfall. Här kombineras meditation, mindfulnessövningar med KBT för att öka förmågan till uppmärksamhet av tankar/känslor/kroppsliga förnimmelser på ett sätt så att man inte agerar på dem. Följer framtaget material med övningar

Ett behandlingstillfälle är 60 minuter och vanligast är att träffas en gång /vecka

 Kognitiv beteendeterapi har i forskning visat ge mycket goda resultat vid till exempel depression, ångest, rädsla och fobier, stress och utbrändhet, dålig självkänsla och sömnsvårigheter – problem som många människor lider av i vår nutid. Det som utmärker KBT-behandling är att kombinationen av teori och praktik betonas. KBT-förloppet kan delas in i tre faser och områden::

    • Kartläggning av dina problemområden och tematisera/avgränsa. Genomgång av dessa områden med olika analyser, verktyg, kartläggning, etc.
      • Förändringsarbete via praktisk tillämpning i form av övningar där du får möjlighet att prova nya sätt att hantera begränsande mönster (problemsituationer)
  • Uppföljning och avslut

MINDFULNESS

Är du stressad, orolig och mår inte bra? Mindfulness kan bringa dig stillhet och inre lugn. Det finns alltid anledning att öka sin uppmärksamhet i livet.

Mindfulnessövning ger dig som leder andra mer energi, hälsa och förmåga att fatta beslut. Allt fler företag ser vinster med meditation och mindfulnessövningar.

Erfarenhet och tillgång av program för inriktning kronisk sjukdom eller smärta.

Samhället idag ger inte utrymme till vila, återhämtning och sömn. Det är svårt hitta balans i fysisk aktivitet och social gemenskap. Vi har samma stressfysiologi som våra förfäder. Den är avsedd för fysiskt hotfulla situationer så att vi kan fly eller slåss. Den är inte funktionell när till exempel datorn hakar upp sig.

I en omvärld som överöser oss med intryck, där vi ofta måste göra många saker samtidigt och där allt snurrar fortare och fortare, behöver vi lära oss att hantera allt vi möter och hitta verktyg för att balansera upp vår tillvaro när det ibland blir för mycket.Vi rusar fram och följderna är att vårt kamp- och flyktsystem aktiveras mer eller mindre konstant.

Genom att träna mindfulness aktiveras vilosystemet, vars uppgift är att bromsa och lugna ner. Detta minskar risken för sammanbrott i form av psykisk eller fysisk ohälsa.

Med mindfulness som ett förhållningssätt riktas uppmärksamheten på det som sker ögonblick för ögonblick. Vi lär oss vara mer koncentrerade på det som sker just nu och inte grubbla över det som redan skett eller oroa oss för framtiden. Då kan vi hantera verkligheten som den är och inte som vi vill den ska se ut.

Medveten närvaro eller mindfulness är främst ett buddhistiskt begrepp som lyfts fram i västerländsk psykoterapi och stresshantering som en metod för behandling av olika tillstånd.

Thich Nhat Hanh, en vietnamesisk munk i landsflykt, professor Marsha Linehan och Jon Kabat-Zinn har alla spelat en betydande roll i utvecklingen av mindfulness-terapi. Mindfulness är forskningsbaserat. Det bedrivs forskning kring dess effekter. Ett flertal forskningsrapporter visar bland annat att mindfulnessträning ger minskad stress, minskad oro, bättre sömn, minskat lidande, ökad förmåga att hantera smärta och ökad livskvalitè.

Det finns några centrala metoder man använder inom medveten närvaro:

–  Andningsankaret ( att betrakta andningen ger en samlande och fokuserande effekt, lugnar sinnet med ökad närvaro i nuet)

– Kroppskänning ( observera förnimmelser i kroppen utan kravet att behöva ändra någonting)

– Meditation (används för att stilla tankarna och fokusera)

– Medveten yoga ( en enkel form av yoga för närvaro i rörelsen)

– Gående meditation ( med intention att vara medveten om varje steg)

– Integrerad träning ( SOAS = stanna upp, observera, acceptera, svara uppmärksamt, släpp taget)

Träning i mindfulness anses leda till positiva hjärnförändringar. Hjärnforskningen visar på en mängd  effekter på hjärnan som förbättrat arbetsminne som bland annat är viktigt för vår uppmärksamhet och för känslomässig balans. Träning bidrar också till att synkronisera hjärnans olika delar så att vi använder vår hjärna på ett mer optimalt sätt. Vår kreativitet och produktivitet ökar.